سنجش تکمیلی امیرکبیر
Menu
از سال 1392 سنجش تکمیلی امیرکبیر تمام خدمات آموزشی خود را با برند سنجـش امیـرکبیـر ارائه مینماید.
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96-97 | منابع آزمون دکتری 96-97 | سنجش امیرکبیر
کانال تلگرام سنجش امیرکبیر و تخفیف های شگفت انگیز ساعتی و روانه

منابع مواد درسی آزمون دکتری سراسری 96 - صفحه 2

منابع مواد درسی آزمون دکتری سراسری 96 - صفحه 2

منابع مواد درسی آزمون دکتری سراسری 96 - صفحه 2

منابع مواد درسی آزمون دکتری سراسری 96 - صفحه 2

منابع مواد درسی آزمون دکتری سراسری 96 - صفحه 2
منابع مواد درسی آزمون دکتری سراسری 96 - صفحه 2

 

جدول شماره 2- گروه علوم پایه

 

منابع آزمون دکتری علوم زمین و مواد درسی آزمون دکتری علوم زمین کد 2201

 

عناوین دروس امتحانی:

الف) زبان انگلیسی،

ب) استعداد تحصیلی،

ج) دروس: 1- زمین شناسی فیزیکی، 2- زبان تخصصی زمین شناسی.

 

 

رشته های پذیرنده در آزمون دکتری رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای میتوانند در این کد رشته شرکت کنند:

1) فسیل شناسی و چینه شناسی

2) سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی

3) آب شناسی

4) زمین شناسی مهندسی

5) زمین شناسی زیست محیطی

6) پترولوژی

7) اقتصادی

8) تکتونیک

 

 

فارغ التحصیلان چه رشته هایی می توانند در آزمون دکتری مجموعه علوم زمین کد 2201 شرکت کنند؟

فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای تمامی رشته ها می توانند در آزمون دکتری سراسری علوم زمین شرکت کنند.

 

 

بسته آموزشی دکتری سراسری علوم زمین کد 2201 براساس منابع درسی جدید آزمون دکتری علوم زمین، طبق اطلاعیه اعلام شده سازمان سنجش در 15 مرداد 94 ، در سراسر کشور توسط سنجش امیرکبیر ارائه می شود.

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد منابع درسی آزمون دکتری علوم زمین و مشاهده موارد درسی آزمون دکتری سراسری علوم زمین و منابع آزمون دکتری علوم زمین به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.

 

021-44031690

 

www.sanjeshEtakmili.com

www.sanjeshEamirkabir.com منابع آزمون دکتری شیمی و مواد درسی آزمون دکتری شیمی کد 2202

 

عناوین دروس امتحانی:

الف) زبان انگلیسی،

ب) استعداد تحصیلی،

ج) دروس: 1- شیمی آلی و شیمی معدنی، 2- شیمی فیزیک و شیمی تجزیه.

 

 

رشته های پذیرنده در آزمون دکتری رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای میتوانند در این کد رشته شرکت کنند:

1) شیمی (تمامی گرایش ها)

2) فیتوشیمی

3) نانوشیمی

 

 

فارغ التحصیلان چه رشته هایی می توانند در آزمون دکتری مجموعه شیمی کد 2202 شرکت کنند؟

فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای تمامی رشته ها می توانند در آزمون دکتری سراسری شیمی شرکت کنند.

 

 

بسته آموزشی دکتری سراسری شیمی کد 2202 براساس منابع درسی جدید آزمون دکتری شیمی، طبق اطلاعیه اعلام شده سازمان سنجش در 15 مرداد 94 ، در سراسر کشور توسط سنجش امیرکبیر ارائه می شود.

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد منابع درسی آزمون دکتری شیمی و مشاهده موارد درسی آزمون دکتری سراسری شیمی و منابع آزمون دکتری شیمی به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.

 

021-44031690

 

www.sanjeshEtakmili.com

www.sanjeshEamirkabir.com

 

 

 

 

 

منابع آزمون دکتری زیست شناسی گیاهی و مواد درسی آزمون دکتری زیست شناسی گیاهی کد 2203

 

عناوین دروس امتحانی:

الف) زبان انگلیسی،

ب) استعداد تحصیلی،

ج) دروس: 1- گیاه شناسی، 2- فیزیولوژی گیاهی، 3- زیست شناسی سلولی و مولکولی.

 

 

رشته های پذیرنده در آزمون دکتری رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای میتوانند در این کد رشته شرکت کنند:

1) فیزیولوژی گیاهی

2) سیستماتیک گیاهی

3) بوم شناسی گیاهی

4) سلولی و تکوینی گیاهی

 

فارغ التحصیلان چه رشته هایی می توانند در آزمون دکتری مجموعه زیست شناسی گیاهی کد 2203 شرکت کنند؟

فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای تمامی رشته ها می توانند در آزمون دکتری سراسری زیست شناسی گیاهی شرکت کنند.

 

 

بسته آموزشی دکتری سراسری زیست شناسی گیاهی کد 2203 براساس منابع درسی جدید آزمون دکتری زیست شناسی گیاهی، طبق اطلاعیه اعلام شده سازمان سنجش در 15 مرداد 94 ، در سراسر کشور توسط سنجش امیرکبیر ارائه می شود.

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد منابع درسی آزمون دکتری زیست شناسی گیاهی و مشاهده موارد درسی آزمون دکتری سراسری زیست شناسی گیاهی و منابع آزمون دکتری زیست شناسی گیاهی به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.

 

021-44031690

 

www.sanjeshEtakmili.com

www.sanjeshEamirkabir.com

 

 

 

 

 

 

منابع آزمون دکتری زیست شناسی جانوری و مواد درسی آزمون دکتری زیست شناسی جانوری کد 2204

 

عناوین دروس امتحانی:

الف) زبان انگلیسی،

ب) استعداد تحصیلی،

ج) دروس: 1- جانور شناسی، 2- فیزیولوژی جانوری، 3- زیست شناسی سلولی و مولکولی.

 

 

رشته های پذیرنده در آزمون دکتری رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای میتوانند در این کد رشته شرکت کنند:

1) فیزیولوژی جانوری

2) بیوسیستماتیک جانوری تمامی رشته ها

3) تکوینی

 

 

فارغ التحصیلان چه رشته هایی می توانند در آزمون دکتری مجموعه زیست شناسی جانوری کد 2204 شرکت کنند؟

فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای تمامی رشته ها می توانند در آزمون دکتری سراسری زیست شناسی جانوری شرکت کنند.

 

 

بسته آموزشی دکتری سراسری زیست شناسی جانوری کد 2204 براساس منابع درسی جدید آزمون دکتری زیست شناسی جانوری، طبق اطلاعیه اعلام شده سازمان سنجش در 15 مرداد 94 ، در سراسر کشور توسط سنجش امیرکبیر ارائه می شود.

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد منابع درسی آزمون دکتری زیست شناسی جانوری و مشاهده موارد درسی آزمون دکتری سراسری زیست شناسی جانوری و منابع آزمون دکتری زیست شناسی جانوری به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.

 

021-44031690

 

www.sanjeshEtakmili.com

www.sanjeshEamirkabir.com

 

 

منابع آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی و مواد درسی آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی کد 2205

 

عناوین دروس امتحانی:

الف) زبان انگلیسی،

ب) استعداد تحصیلی،

ج) دروس: 1- زیست شناسی عمومی، 2- علوم سلولی و مولکولی، 3- بیوشیمی بیوفیزیک.

 

 

رشته های پذیرنده در آزمون دکتری رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای میتوانند در این کد رشته شرکت کنند:

1) سلولی و ملکولی

2) بیوشیمی

3) ژنتیک مولکولی

4) میکروبیولوژی

5) بیوفیزیک

6) زیست فناوری میکروبی

7) زیست شناسی دریا

8) ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی)

 

 

فارغ التحصیلان چه رشته هایی می توانند در آزمون دکتری مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی کد 2205 شرکت کنند؟

فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای تمامی رشته ها می توانند در آزمون دکتری سراسری زیست شناسی سلولی و مولکولی شرکت کنند.

 

 

بسته آموزشی دکتری سراسری زیست شناسی سلولی و مولکولی کد 2205 براساس منابع درسی جدید آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی، طبق اطلاعیه اعلام شده سازمان سنجش در 15 مرداد 94 ، در سراسر کشور توسط سنجش امیرکبیر ارائه می شود.

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد منابع درسی آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی و مشاهده موارد درسی آزمون دکتری سراسری زیست شناسی سلولی و مولکولی و منابع آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.

 

021-44031690

 

www.sanjeshEtakmili.com

www.sanjeshEamirkabir.com

 

 

 

 

 

 

منابع آزمون دکتری علوم ریاضی و مواد درسی آزمون دکتری علوم ریاضی کد 2206

 

عناوین دروس امتحانی:

الف) زبان انگلیسی،

ب) استعداد تحصیلی،

ج) دروس: 1- مبانی آنالیز ریاضی، 2 - مبانی آنالیز عددی، 3- مبانی ماتریس ها و جبر خطی.

 

 

رشته های پذیرنده در آزمون دکتری رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای میتوانند در این کد رشته شرکت کنند:

1) ریاضی محض

2) ریاضی کاربردی

3) بیوانفورماتیک

4) آموزش ریاضی

 

 

فارغ التحصیلان چه رشته هایی می توانند در آزمون دکتری مجموعه علوم ریاضی کد 2206 شرکت کنند؟

فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای تمامی رشته ها می توانند در آزمون دکتری سراسری علوم ریاضی شرکت کنند.

 

 

بسته آموزشی دکتری سراسری علوم ریاضی کد 2206 براساس منابع درسی جدید آزمون دکتری علوم ریاضی، طبق اطلاعیه اعلام شده سازمان سنجش در 15 مرداد 94 ، در سراسر کشور توسط سنجش امیرکبیر ارائه می شود.

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد منابع درسی آزمون دکتری علوم ریاضی و مشاهده موارد درسی آزمون دکتری سراسری علوم ریاضی و منابع آزمون دکتری علوم ریاضی به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.

 

021-44031690

 

www.sanjeshEtakmili.com

www.sanjeshEamirkabir.com

 

 

 

 

 

 

 

منابع آزمون دکتری علوم کامپیوتر و مواد درسی آزمون دکتری علوم کامپیوتر کد 2207

 

عناوین دروس امتحانی:

الف) زبان انگلیسی،

ب) استعداد تحصیلی،

ج) دروس: 1- ساختمان دادهها و الگوریتمها، 2- مبانی نظریه محاسبه، 3- مبانی ماتریسها و جبر خطی.

 

 

رشته های پذیرنده در آزمون دکتری رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای میتوانند در این کد رشته شرکت کنند:

1) علوم کامپیوتر

2) بیوانفورماتیک

 

 

فارغ التحصیلان چه رشته هایی می توانند در آزمون دکتری مجموعه علوم کامپیوتر کد 2207 شرکت کنند؟

فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای تمامی رشته ها می توانند در آزمون دکتری سراسری علوم کامپیوتر شرکت کنند.

 

 

بسته آموزشی دکتری سراسری علوم کامپیوتر کد 2207 براساس منابع درسی جدید آزمون دکتری علوم کامپیوتر، طبق اطلاعیه اعلام شده سازمان سنجش در 15 مرداد 94 ، در سراسر کشور توسط سنجش امیرکبیر ارائه می شود.

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد منابع درسی آزمون دکتری علوم کامپیوتر و مشاهده موارد درسی آزمون دکتری سراسری علوم کامپیوتر و منابع آزمون دکتری علوم کامپیوتر به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.

 

021-44031690

 

www.sanjeshEtakmili.com

www.sanjeshEamirkabir.com

 

 

 

 

 

 

منابع آزمون دکتری آمار و مواد درسی آزمون دکتری آمار کد 2208

 

عناوین دروس امتحانی:

الف) زبان انگلیسی،

ب) استعداد تحصیلی،

ج) دروس: 1- ریاضی عمومی، 2- احتمال، 3- آمار ریاضی.

 

 

رشته های پذیرنده در آزمون دکتری رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای میتوانند در این کد رشته شرکت کنند:

1) آمار (تمامی گرایشها)

 

 

فارغ التحصیلان چه رشته هایی می توانند در آزمون دکتری مجموعه آمار کد 2208 شرکت کنند؟

فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای تمامی رشته ها می توانند در آزمون دکتری سراسری آمار شرکت کنند.

 

 

بسته آموزشی دکتری سراسری آمار کد 2208 براساس منابع درسی جدید آزمون دکتری آمار، طبق اطلاعیه اعلام شده سازمان سنجش در 15 مرداد 94 ، در سراسر کشور توسط سنجش امیرکبیر ارائه می شود.

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد منابع درسی آزمون دکتری آمار و مشاهده موارد درسی آزمون دکتری سراسری آمار و منابع آزمون دکتری آمار به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.

 

021-44031690

 

www.sanjeshEtakmili.com

www.sanjeshEamirkabir.com

منابع آزمون دکتری فیزیک و مواد درسی آزمون دکتری فیزیک کد 2209

 

عناوین دروس امتحانی:

الف) زبان انگلیسی،

ب) استعداد تحصیلی،

ج) دروس: 1- فیزیک پایه ( 2،1 و 3 )

 

 

رشته های پذیرنده در آزمون دکتری رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای میتوانند در این کد رشته شرکت کنند:

1) فیزیک

2) علوم و فناوری نانو نانوفیزیک

3) فیزیک دریا

4) فیزیک محاسباتی

5) فوتونیک

6) مهندسی پلاسما

 

 

فارغ التحصیلان چه رشته هایی می توانند در آزمون دکتری مجموعه فیزیک کد 2209 شرکت کنند؟

فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای تمامی رشته ها می توانند در آزمون دکتری سراسری فیزیک شرکت کنند.

 

 

بسته آموزشی دکتری سراسری فیزیک کد 2209 براساس منابع درسی جدید آزمون دکتری فیزیک، طبق اطلاعیه اعلام شده سازمان سنجش در 15 مرداد 94 ، در سراسر کشور توسط سنجش امیرکبیر ارائه می شود.

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد منابع درسی آزمون دکتری فیزیک و مشاهده موارد درسی آزمون دکتری سراسری فیزیک و منابع آزمون دکتری فیزیک به سایت سنجش امیرکبیر مراجعه نمایید.

 

021-44031690

021-44031690

 

www.sanjeshEtakmili.com

www.sanjeshEamirkabir.com

 

 منابع آزمون دکتری سراسری و منابع آزمون دکتری آزاد سال 95 و سال 96 را از سنجش امیرکبیر بخواهید.

برچسب ها: آزمون, ازمون, کنکور, دکتری, دکترا, سراسری, منابع, مواد درسی

logo-samandehi
cool hit counter
تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران میباشد.