سنجش تکمیلی امیرکبیر
Menu
از سال 1392 سنجش تکمیلی امیرکبیر تمام خدمات آموزشی خود را با برند سنجـش امیـرکبیـر ارائه مینماید.
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96-97 | منابع آزمون دکتری 96-97 | سنجش امیرکبیر
کانال تلگرام سنجش امیرکبیر و تخفیف های شگفت انگیز ساعتی و روانه

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد آزاد زیست شناسی کد 3570

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد آزاد زیست شناسی کد 3570

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد آزاد زیست شناسی کد 3570

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد آزاد زیست شناسی کد 3570

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد آزاد زیست شناسی کد 3570
بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد آزاد زیست شناسی کد 3570

 

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد آزاد زیست شناسی کد 3570


جدول ذیل، بودجه بندی مباحث و سرفصل های آزمون آزمایشی رشته کارشناسی ارشد آزاد زیست شناسی را نشان می دهد

برای آمادگی کنکور کارشناسی ارشد آزاد رشته زیست شناسی ، 4 مرحله آزمون آزمایشی برگزار می شود

مباحث بودجه بندی آزمون آزمایشی رشته ارشد آزاد زیست شناسی

درس

آزمون اول (50% اول سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان تخصصی

سلول و غشاء سلولی- هسته، هستک چرخه سلولی- شبکه آندوپلاسمی

زیست‌شناسی سلولی

اسیدهای نوکلئیک- همانندسازی

مولکولی

آب و الکترولیتها، ساختمان آمینو اسیدها و پروتئین ها، آنزیم‌ها و کوآنزیم‌ها، ساختمان کربوهیدرات‌ها

(قند‌ها‌،ساکاریدها یا اُزها)‌- متابولیسم (سوخت و ساز ) قندها،

اکسیداسیون بیولوژیک ( زنجیره انتقال الکترون‌)

 

بیوشیمی

 

سیتوژنتیک- ژنتیک جمعیت- ایمنوژنتیک- ژنتیک سرطان

ژنتیک

ویژگی گیاهان

تشریح و مورفولوژی

کلیات- شاخه پتریدوفیت‌ها (Pteridophyta) (کریپتوگام)- زیر شاخه بازدانگان (Gymnosperm)-

زیر شاخه آنژیوسپرم‌ها (نهاندانگان): تک لپه‌ای‌ها

اندام زایی

 

کلیات- شاخه پتریدوفیت‌ها (Pteridophyta) (کریپتوگام)- زیر شاخه بازدانگان (Gymnosperm)-

زیر شاخه آنژیوسپرم‌ها (نهاندانگان): تک لپه‌ای‌ها

سیستماتیک گیاهی

 

تعاریف و کلیات- اکوسیستم- اصول و مفاهیم ماده و انرژی در سیستم های اکولوژیک

اکولوژی گیاهی

نور مورد استفاده در فتوسنتز- تنفس سلولی- تثبیت 〖CO〗_2توسط جوامع گیاهی-

انتقال و توزیع مواد فتوسنتزی

فیزیولوژی گیاهی

 

بافت شناسی و سلول- بافت پوششی- بافت همبند- غضروف و استخوان- عضله-

بافت عصبی- خون و خون‌سازی- سیستم گردش خون

بافت شناسی

 

مقدمه- لقاح یا گشن گیری- سلسله مراحل اصلی رشد و نموجنین- سیرمراحل رشد و

نموجنینی در توتیا- سیر تکامل جنین در آمفیوکسوس

جنین شناسی جانوری

 

آغازیان- اسفنج ها- مرجانیان- کرمهای پهن Platyhelminthes

جانورشناسی بی‌مهره

طنابداران- زیرشاخه همی کورداتا یا نیمه طنابداران- زیرشاخه غلافداران Subphylum Tunicate=Urochordata-

زیرشاخه سرطنابداران Cephalochordate (Acrania)- بی آروارگان یا سیکلواستوماتا AGNATHA

جانورشناسی مهره‌داران

 

سلول- خون و هماتوپویزیس- هموستاز- سیناپس و انتقال پیام الکتریکی- عضله- دستگاه گوارش- گردش خون

فیزیولوژی جانوری

تاریخچه- ساختمان و شکل باکتری- متابولیسم انرژی در باکتری‌ها- فیزیولوژی رشد و متابولیسم

جذب در باکتری‌ها- ژنتیک میکروارگانیسم‌ها- کنترل رشد باکتری‌ها- فلورنرمال- پاتوژنیسیته و توکسینوژنز

میکروبیولوژی و

باکتری شناسی

ویروس‌شناسی – داروها و عوامل ضدویروسی - روش¬های تشخیص بیماری¬های ویروسی-

پاکس‌ویروس – آدنو‌ویروس – پاپووا‌ویروس – پارو‌ویروس – هرپس‌ویروس – ویروس هپاتیت B

ویروس شناسی

 

بیوفیزیک پروتئین‏ها و اسیدهای نوکلئیک- بیوفیزیک غشاء- بیوفیزیک پرتویی

بیوفیزیک و زیست پرتوی

تقسیم بندی دریا از نظر موقعیت و ساختار بستر- چگونگی تغییر در ساختار جوامع رسوبی-

عوامل موثر بر منطقه بندی یا Zonation در سواحل صخره ای- اثرات آلودگی بر کفزیان- تغذیه در بنتوز ها

پلانکتون شناسی

و کفزیان

تقسیمات اکولوژی‌- اقیانوس شناسی‌- انواع پلانکتون‌ها- ساختمان زمین - تقسیم بندی

آب‌های جهان- انواع آبسنگ‌های مرجانی- اثر جزر و مد بر روی جانوران دریایی- سواحل

بوم شناسی

 

سلول و فیزیولوژی عمومی سلول- عضله- قلب

فیزیولوژی آبزیان

آزمون دوم (50% دوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان تخصصی

دستگاه گلژی- ریبوزوم- میتوکندری- واکوئل- لیزوزوم- پراکسی‌زوم- گلی اکسیزوم-

اسکلت سلولی- اتصالات سلولی- کلروپلاست

زیست‌شناسی سلولی

 

رونویسی- پردازش RNA- سنتز پروتئین- تنظیم بیان ژن

مولکولی

ویتامین‌ها، لیپیدها و نقش‌ آنها در سیستم بیولوژیکی، متابولیسم لیپیدها- ساختار نوکلئوتید‌ها و

متابولیسم آنها، متابولیسم ترکیبات نیتروژن دار‌، هورمون ها

بیوشیمی

 

ژنتیک انسانی- مهندسی ژنتیک

ژنتیک

رشد زایشی در گیاهان

تشریح و مورفولوژی

ساختار سیتولوژیکی مریستم‌‌های انتهایی و نقش آن‌ها- مریستم گل(مریستم زایشی)- مریستم‌‌های پسین

اندام زایی

رده‌بندی دو لپه‌ای‌ها- جداگلبرگان- گروه پیوسته گلبرگان

سیستماتیک گیاهی

اصول و مفاهیم مربوط به جمعیت ، جامعه و روابط متقابل موجودات زنده- بیوم ها

اکولوژی گیاهی

رابطه آب با گیاه- تنظیم کننده های رشد گیاهی- جوانه زدن بذرها- تحریک گلدهی

فیزیولوژی گیاهی

سیستم لنفاوی (ایمنی)- دستگاه گوارش- اعضای ضمیمة لولة گوارش- پوست- دستگاه تنفس-

سیستم درون‌ریز- بافت‌شناسی دستگاه ادراری ـ تناسلی- چشم و گوش

بافت شناسی

 

سیر مراحل رشد جنینی در دوزیستان- سیر مراحل جنینی در پرندگان- سیر مراحل جنینی در

پستانداران- جنین شناسی تجربی- تراتولوژی یا هیولاشناسی

جنین شناسی جانوری

 

اشلمنت- کرم حلقوی- بندپایان- نرمتنان Mollusca

جانورشناسی بی‌مهره

ماهیها و مهره داران ماهی شکل- دوزیستان- خزندگان Reptiles- پرندگان Aues- رده پستانداران

جانورشناسی مهره‌داران

تنفس- کلیات سیستم عصبی- کلیات غدد درون ریز- دستگاه ادراری

فیزیولوژی جانوری

کوکسی‌های بیماریزا- باسیل‌ها و اسپیروکت‌های بیماری‌زا

 

میکروبیولوژی و

باکتری شناسی

ویروس هپاتیت D – A – E – C و رابدو ویروس – رترو ویروس – اورتومیکسو ویروس – پارامیکسو ویروس-

پیکورنا ‌ویروس – توگا ویروس – روتا ویروس – کورونا ویروس – آرنا ویروس – آربو ویروس – ویروس‌های

مولد تب‌های همورلژیک (بونیا – آرنا – فیلو) – و پرویون¬ها

 

ویروس شناسی

 

بیوترمودینامیک- روش‏ها و دستگاه‏ها- بیوفیزیک نظری

بیوفیزیک و زیست پرتوی

پلانکتون‌ ها- رده بندی جلبک ها

پلانکتون شناسی و کفزیان

سواحل- زندگی و حیات ارگانیزم‌های زنده در اکوسیستم‌های دریایی و اقیانوسی

بوم شناسی

دستگاه گوارش- سیستم غدد درون‌ریز

فیزیولوژی آبزیان

آزمون سوم (جامع اول)

آزمون جامع اول: مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول و دوم

آزمون چهارم (جامع دوم)

آزمون جامع دوم: مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول و دوم

برچسب ها: آزمون, کارشناسی ارشد, آزاد, کارشناسی ارشد زیست شناسی, زیست شناسی فیزیولوژی جانوری, زیست شناسی سیستماتیک گیاهی, زیست شناسی سلولی و تکوینی گیاهی, آزمون آزمایشی, بودجه بندی آزمون آزمایشی, زیست شناسی, زیست شناسی گیاهی, زیست شناسی جانوری, کارشناسی ارشد آزاد

logo-samandehi
cool hit counter
تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران میباشد.