سنجش تکمیلی امیرکبیر
Menu
از سال 1392 سنجش تکمیلی امیرکبیر تمام خدمات آموزشی خود را با برند سنجـش امیـرکبیـر ارائه مینماید.
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96-97 | منابع آزمون دکتری 96-97 | سنجش امیرکبیر
کانال تلگرام سنجش امیرکبیر و تخفیف های شگفت انگیز ساعتی و روانه

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد آزاد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کد 2130

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد آزاد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کد 2130

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد آزاد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کد 2130

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد آزاد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کد 2130

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد آزاد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کد 2130
بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد آزاد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کد 2130

 

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد آزاد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کد 2130


جدول ذیل، بودجه بندی مباحث و سرفصل های آزمون آزمایشی رشته کارشناسی ارشد آزاد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی را نشان می دهد

برای آمادگی کنکور کارشناسی ارشد آزاد رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی ، 4 مرحله آزمون آزمایشی برگزار می شود

مباحث بودجه بندی آزمون آزمایشی رشته ارشد آزاد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

درس

آزمون اول (50% اول سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان تخصصی

منشاء آلودگی ها، عوامل مهم در بررسی آلودگی ها، رویکردهای کنترل آلودگی،انواع آلودگی های آب،

اکسیژن در محیط های آبی مهمترین عوامل حذف اکسیژن محلول در آب، اکسیژن خواهی زیستی،

اکسیژن خواهی شیمیایی،عناصر غذایی،آلودگی هوا، انواع آلاینده های هوا ، مهمترین آلاینده های اولیه،

مهمترین آلاینده های ثانویه،آلاینده های شاخص،آلاینده های غیر شاخص،باران های اسیدی، گازهای گلخانه

ی،پیامدهای آلودگی هوا،آلودگی خاک، گونه های شاخص، آفت‌کش‌ها، چرخه مواد، چرخه بیوژئوشیمیایی،

تنفس و فتوسنتز

 

 

شناخت محیط زیست

 

 

 

اکوسیستم، تاریخچه توجه به محیط زیست، مفهوم آمایش سرزمین، نقشه سازی اکوسیستم ها،

واحدهای کار، انواع اکوسیستم ها، انواع منابع سرزمین، نقشه سازی منابع پایدار و ناپایدار،استفاده

انسان از سرزمین،مزایای نقشه سازی اکوسیستم ها،تبدیل منابع به نقشه،تعاریف،آمایش سرزمین و

ارزیابی توان،ارزیابی توان اکولوژیکی،انواع ارزیابی توان اکولوژیکی،مراحل ارزیابی محیط زیستی انواع

ارزیابی ،تقسیم بندی طبقات شیب،روش های آمایش سرزمین،روش کیفی تعیین اولویت، کاربری های

سازگار،روش کمی تعیین اولویت ها، مدل های اکولوژیکی، ویژگی های مدل های ایران، مدل جنگلداری،

مدل آبزی پروری، مدل توسعه شهری و روستایی، مدل توریسم

 

 

ارزیابی محیط زیست

 

 

 

 

بسط دو جمله ای- آنالیز ترکیبی مجموعه ها- تابع- حد و پیوستگی- مشتق و کاربردهای آن-

کاربرد مشتق در اقتصاد و بازرگانی

ریاضیات

 

آمار توصیفی – روش های نمونه گیری – توزیع نمونه ای x- توزیع های نمونه ای (تی – مربع کای - فیشر) –

تخمین نقطه ای- خواص برآورد کننده ها – روش های برآورد کننده ها – روش های برآورد (گشتاورها –

حداکثر درست نمایی احتمال: قواعد شمارش (آنالیز ترکیبی) – اصول اولیه احتمال – احتمال شرطی –

استقلال پیشامدها – قضیه احتمالات کل – قضیه بیز- متغیر تصادفی – تابع جرم احتمال – تابع چگالی احتمال –

تابع توزیع تجمعی – میانگین و واریانس یک متغیر تصادفی – تابع مولد گشتاور

 

 

آمار و احتمالات

 

 

عکسبرداری و عکسهای هوایی- تهیه عکس های هوایی

 

اصول تفسیر

عکس‌های هوایی

کلیات- نور و طیف الکترومغناطیسی (انرژی و تابش الکترومغناطیسی)

سنجش از دور

کلیات- کلیات و مفاهیم ژئومورفولوژی ساختمانی و واحد‌های بزرگ اشکال ساختمانی- جغرافیای خاکها،

مواد تشکیل دهنده خاک و اهمیت آنها- کلیات - فرآیندها و سیستمهای جوی (مبانی آب و هواشناسی)-

سنگ‌ها و ناهمواری‌ حاصل از آنها ، فرسایش و انواع آن در ژئومورفولوژی- حفاظت خاک، کلیت راجع به خاک

 

مبانی جغرافیای طبیعی

 

تاریخچه عکسبرداری هوایی- سیستم اطلاعات جغرافیایی یا Geographic Information System (GIS)

 

سیستم‌ اطلاعات

جغرافیایی

چرخه هیدرولوژی- بارندگی- تجزیه و تحلیل بارندگی منطقه‌ای- تبخیر و تعرق- اقلیم‌شناسی

هیدرواقلیم

آزمون دوم (50% دوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان تخصصی

زیستگاه آبی ، خاکی، اقیانوسها و بیومها، اصول پایداری اکوسیستم، عوامل محیطی موثر بر رشد و نمو و

انتشار موجودات زنده، محدود بردباری، قوانین عوامل محدود کننده، تنوع زیستی، مهمترین عوامل موثر در

تخریب اکوسیستم یا تخریب تنوع زیستی، عوامل افزایش دهنده تنوع زیستی، عوامل کاهش دهنده تنوع،

تعداد گونه ها در جهان، آشیان بوم شناختی، رقابت، انواع رقابت، رقابت تداخلی، رقابت استثماری،رقابت

آشکارا ( ظاهری)، رقابت درون گونه ای، رقابت بین گونه ای، انتخاب طبیعی، کنش های بین موجودات زنده

 

 

شناخت محیط زیست

 

 

سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور، ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست، مراحل اساسی ارزیابی

پیامدهای زیست محیطی فواید ارزیابی اثرات توسعه،جایگاه ارزیابی اثرات توسعه در فرایند کلی برنامه ریزی

منطقه ای، مفاهیم مهم در ارزیابی اثرات پروژه پیشنهادی بر محیط زیست، اساس ارزیابی اثرات توسعه انواع

اثرات از نظر منشا، اثرات زیست محیطی، انواع بخش های تحت تاثیر محیط زیست ویژگی های اثرات، روش های

ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه ها

 

 

ارزیابی محیط زیست

 

 

ماتریس و دترمینان و بردارها- دنباله و سری- توابع چند متغیره- انتگرال- معادلات دیفرانسیل- اعداد مختلط

ریاضیات

تخمین فاصله ای (فاصله ی اطمینان)، آزمون فرض پارامترهای جامعه – آزمون نیکویی برازش – جداول توافقی

و آزمون استقلال- رگرسیون و همبستگی – آنالیز واریانس احتمال: توزیع های مهم گسسته – توزیع های

مهم پیوسته – توزیع تابعی از یک متغیر تصادفی – توزیع توام متغیرهای تصادفی و استقلال- توزیع تابعی

از چند متغیر تصادفی – امید ریاضی و خواص آن – قضایای حدی در احتمال

 

آمار و احتمالات

 

 

تفسیر عکس های هوایی- انواع اندازه گیری ها با کمک عکس های هوایی و کاربرد آنها

 

اصول تفسیر

عکس‌های هوایی

انواع سنجنده‌ها- تفسیر تصاویر داده‌های ماهواره‌ای

سنجش از دور

فرآیندها و سیستمهای جوی (مبانی آب و هواشناسی)- ژئومرفولوژی مناطق خشک و بیابانی- منابع و

مسائل آب در ایران- آب و هوای ایران- فرسایش بادی و ناهمواری‌های ماسه‌ای و منشأیابی

رسوبات بادی- منابع و مسائل آب در ایران

 

مبانی جغرافیای طبیعی

 

مدل رقومی سطح زمین DTM- طبقه‌بندی سنجنده‌ها براساس منبع انرژی

سیستم‌ اطلاعات جغرافیایی

برگاب و نفوذ- حوزه‌های آبخیز و خصوصیات آنها- رواناب سطحی- روندیابی سیل و آبهای زیرزمینی

هیدرواقلیم

آزمون سوم (جامع اول)

آزمون جامع اول: مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول و دوم

آزمون چهارم (جامع دوم)

آزمون جامع دوم: مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول و دوم

برچسب ها: آزمون, کارشناسی ارشد, آزاد, کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی, آزمون آزمایشی, بودجه بندی آزمون آزمایشی, آزمون آزمایشی سنجش از دور, سنجش از دور, کارشناسی ارشد آزاد , سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

logo-samandehi
cool hit counter
تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران میباشد.