سنجش تکمیلی امیرکبیر
Menu
از سال 1392 سنجش تکمیلی امیرکبیر تمام خدمات آموزشی خود را با برند سنجـش امیـرکبیـر ارائه مینماید.
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96-97 | منابع آزمون دکتری 96-97 | سنجش امیرکبیر
کانال تلگرام سنجش امیرکبیر و تخفیف های شگفت انگیز ساعتی و روانه

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت آموزش پزشکی

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت آموزش پزشکی

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت آموزش پزشکی

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت آموزش پزشکی

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت آموزش پزشکی
بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت آموزش پزشکی

 

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد آموزش پزشکی وزارت بهداشت


جدول ذیل، بودجه بندی مباحث و سرفصل های آزمون آزمایشی رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت آموزش پزشکی را نشان می دهد

برای کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت رشته آموزش پزشکی ، 8 مرحله آزمون آزمایشی برگزار می شود

مباحث بودجه بندی آزمون آزمایشی ارشد وزارت بهداشت آموزش پزشکی

درس

آزمون اول (25% اول سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی

مفاهیم برنامه ریزی آموزشی و درسی – تاریخچه برنامه ریزی آموزشی – تحول برنامه ریزی آموزشی –

انواع برنامه ریزی آموزشی – برنامه ریزی از نظر حیطه و دامنه ی عمل – برنامه ریزی از نظر چگونگی عمل –

اصول و برنامه ریزی آموزشی – اصول عمومی برنامه ریزی آموزشی – اهداف در برنامه ریزی آموزشی –

سطوح برنامه ریزی آموزشی – آرمان های جهانی آموزش و پرورش – آرمان های ملی آموزش و پرورش –

رسالت و مأموریت سیستم آموزش و پرورش – وظایف پاره سیستمهای آموزش و پرورش – مقاصد اجرایی

آموزش و پرورش – هدف های درسی

 

 

برنامه ریزی درسی

 

 

 

تعریف اصطلاحات، مقیاس های اندازه گیری، دسته بندی آزمون ها، ارزشیابی آموزشی

ارزشیابی و ارزیابی آموزشی

معرفی یادگیری- نظریه‌های کارکرد گرایی- نظریه‌های تداعی گرایی

یادگیری – نظریه های یادگیری – الگوهای یادگیری – ارتباط و اثر آن بر تدریس – نظریه های تدریس –

مبانی نظری تدریس – طرح یک نظریه تدریس – عوامل مؤثر در تدریس – طراحی آموزشی –

مراحل تحلیل و تنظیم یک طرح آموزشی – شناخت و تدوین هدف های آموزشی – (سطوح یادگیری

در حیطه شناختی – سطوح یادگیری در حیطه عاطفی – سطوح یادگیری در حیطه روانی - حرکتی) –

تحلیل و تعیین نظام ارزشیابی

 

 

 

نظریه های یادگیری و

روش‌های تدریس و یادگیری

 

 

 

کلیات روش تحقیق

پژوهش در آموزش

سازمان مدیریت- تصمیم گیری- هدف گذاری و برنامه ریزی

مدیریت آموزشی

آزمون دوم (25% دوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی

شناخت منابع و موانع آموزش و پرورش – مقدورات و محدودیت های درون زا – مقدورات و محدودیت های

برون زا – منابع و موانع مختلط درون زا و برون زای آموزش و پرورش – مدل های برنامه ریزی آموزشی از

نظر مبنای ریاضی – مدل های اقتصادی برنامه ریزی آموزشی – روش های برنامه ریزی آموزشی –

روش های تقاضای اجتماعی – روش‌های نیروی انسانی – روش نرخ بازده

 

برنامه ریزی درسی

 

 

مراحل و فعالیت‌های ارزشیابی آموزشی، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، انواع آزمون‌ها،

روش‌های سنجش فرایندها و فراورده‌های یادگیری غیر شناختی

ارزشیابی و ارزیابی آموزشی

 

معرفی یادگیری- نظریه‌های کارکرد گرایی- نظریه‌های تداعی گرایی

تحلیل و تعیین موقعیت آموزشی – فعالیت های آموزشی ضمن تدریس

(الگوها و روشهای تدریس) روشهای تدریس سنتی و متداول

نظریه های یادگیری و

روش‌های تدریس و یادگیری

 

متغیر و انواع آن، جامعه و نمونه و روش‌های نمونه گیری

پژوهش در آموزش

سازماندهی- ارتباط

مدیریت آموزشی

آزمون سوم (50% اول سرفصل)

مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول و دوم

آزمون چهارم (25% سوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی

تشخیص کژی ها و کاستی های نظام آموزشی – زمینه های تشخیص در نظام آموزشی – ابراز تشخیص

در نظام آموزشی – استفاده از شاخص ها در برنامه ریزی آموزشی (شاخص های درون داد آموزشی –

شاخص های فرآیند نظارم آموزشی – شاخص های مرتبط با شرایط (سیاسی و اجتماعی اقتصادی) –

شاخص های جمعیت شناسی – شاخص های سیاسی و اجتماعی و سیاسی – شاخص های اقتصادی

و مالی) تهیه و اجرای برنامه آموزشی و ارزیابی آن – تهیه برنامه آموزشی کشور – اجرای برنامه آموزشی کشور

 

 

برنامه ریزی درسی

 

 

اجرا، نمره گذاری و تعیین آزمون، تفسیر نمرات، هنجار و نیمرخ، روایی آزمون

ارزشیابی و ارزیابی آموزشی

ادامه نظریه‌های تداعی گرایی- نظریه‌های شناختی- نظریه‌های فیزیولوژیکی و تکاملی

روش های تدریس جدید (آموزش انفرادی) – ارزشیابی الگوهای خانواده اجتماعی ، تدریس یاران

در یادگیری / تفحص گروهی ، ایفای نقش – کاوشگری به شیوه ی محاکم قضایی ، نظریه سیستم‌های مفهومی

نظریه های یادگیری و

روش‌های تدریس و یادگیری

 

روش‌های تحقیقی، طرح‌های پژوهشی

پژوهش در آموزش

رهبری- نظارت- نظریه سیستم ها

مدیریت آموزشی

آزمون پنجم (25% چهارم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی

فرآیند برنامه ریزی درسی و انواع آن – طرح ریزی حیطه های برنامه درسی – تهیه برنامه آموزشی کشور –

آماده سازی رئوس برنامه درسی (انتخاب راهبردهای یاددهی - یادگیری) – تهیه و تولید مواد و وسایل آموزشی

و سازمان دهی آنها – ارزیابی تکوینی ایجاد شرایط اجرای برنامه درسی – نظارت و بازنگری در برنامه ریزی درسی

 

برنامه ریزی درسی

 

پایایی آزمون، ارزشیابی معلم، آزمون‌های هوش، آزمون‌های شخصیت

ارزشیابی و ارزیابی آموزشی

ادامه نظریه‌های تداعی گرایی- نظریه‌های شناختی- نظریه‌های فیزیولوژیکی و تکاملی

الگوهای خانواده اطلاعات پردازی – تفکر استقرایی – دریافت مفاهیم (مهارت اساسی تفکر)

کاوشگری علمی – روش یادسپاری – بدیعه پردازی (سینکتیکز) (افزایش تفکر خلاق) پیش سازمان دهنده –

الگوهای خانواده ی انفرادی تدریس – تدریس غیر مستقیم – مفاهیم خود – الگوهای خانواده‌ی رفتاری تدریس

– یادگیری در حد تسلط – آموزش مستقیم – یادگیری از شبیه سازی‌ها

 

نظریه های یادگیری و

روش‌های تدریس و یادگیری

 

 

ابزارهای جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل داده‌های آماری

پژوهش در آموزش

ویژگی های مدیریت آموزشی- خود گردانی- اهداف کلی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

مدیریت آموزشی

آزمون ششم (50% دوم سرفصل)

مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله چهارم و پنجم

آزمون هفتم (جامع اول)

آزمون جامع اول: مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول تا ششم

آزمون هشتم (جامع دوم)

آزمون جامع دوم: مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول تا ششم

برچسب ها: آزمون, کارشناسی ارشد, وزارت بهداشت, کارشناسی ارشد وزارت بهداشت آموزش پزشکی, کارشناسی ارشد علوم پزشکی آموزش پزشکی, کارشناسی ارشد آموزش پزشکی, آزمون آزمایشی, بودجه بندی آزمون آزمایشی, آموزش پزشکی

logo-samandehi
cool hit counter
تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران میباشد.