سنجش تکمیلی امیرکبیر
Menu
از سال 1392 سنجش تکمیلی امیرکبیر تمام خدمات آموزشی خود را با برند سنجـش امیـرکبیـر ارائه مینماید.
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96-97 | منابع آزمون دکتری 96-97 | سنجش امیرکبیر
کانال تلگرام سنجش امیرکبیر و تخفیف های شگفت انگیز ساعتی و روانه

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی ایمنی و بازرسی فنی 1292

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی ایمنی و بازرسی فنی 1292

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی ایمنی و بازرسی فنی 1292

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی ایمنی و بازرسی فنی 1292

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی ایمنی و بازرسی فنی 1292
بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی ایمنی و بازرسی فنی 1292

 

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی ایمنی و بازرسی فنی کد 1292


جدول ذیل، بودجه بندی مباحث و سرفصل های آزمون آزمایشی رشته کارشناسی ارشد سراسری مهندسی ایمنی و بازرسی فنی کد 1292 را نشان می دهد

برای کنکور کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی ایمنی و بازرسی فنی ، 8 مرحله آزمون آزمایشی برگزار می شود

مباحث بودجه بندی آزمون آزمایشی ارشد سراسری مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

درس

آزمون اول (25% اول سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

تابع حد و پیوستگی – مشتق و کاربرد آن

ریاضی1و2

معادلات دیفرانسیل مرتبه اول، معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم

معادلات دیفرانسیل

معرفی، اعداد مختلط و اعمال روی آن ها نواحی در صفحه مختلط، تابع – حد،

پیوستگی و مشتق، توابع تحلیلی و خواص

ریاضیات مهندسی

 

مفاهیم بنیادی ترمودینامیک – قانون اول ترمودینامیک – خواص حجمی سیالات خالص – آثار گرمایی

ترمودینامیک

مفاهیم سیالات – انواع سیالات – خواص گوناگون سیالات ، ویسکوزیته، چگالی، فشار و کشمکش سطحی –

انواع سیالات نیوتنی و غیر نیوتنی – استاتیک سیالات – مانومترها و دریچه ها –

نیروهای بویانسی و پایداری اجسام شناور و غوطه ور

 

مکانیک سیالات

 

کریستالوگرافی – نفوذ

خواص فیزیکی مواد

مبانی متالوژی مکانیکی

خواص مکانیکی مواد

خوردگی

الکتروشیمی و خوردگی

تجزیه نیرو به مؤلفه های آن در مختصات قائم دو بعدی و سه بعدی، برآیند نیروهای متقارب،

برآیند نیروها به وسیله ی مؤلفه های آنها، تعادل نقطه مادی، گشتاور نیرو حول یک نقطه در

مختصات دو بعدی و سه بعدی، تبدیل سیستم نیرو به یک نیرو گشتاور، تعادل اجسام صلب،

تعادل جسم تحت سه نیرو قابها و خرپاها

 

مقاومت مصالح

 

 

مقدمه، آزمون نشت، مایع نافذ، جریان الکتریکی و نشر صوت

تست های غیر مخرب

آزمون دوم (25% دوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

انتگرال و کاربرد آن – دنباله و سری – مختصات قطبی – اعداد مختلط – مقاطع مخروطی

ریاضی1و2

معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم

معادلات دیفرانسیل

دنباله ها و سری های مختلط، انتگرال گیری از توابع مختلط

ریاضیات مهندسی

قانون دوم ترمودینامیک – موتور حرارتی – یخچال ها – پمپ حرارتی – محاسبه تغییرات آنتروپی جامدات –

مایعات و گازها – بازگشت ناپذیری و قابلیت کاردهی

ترمودینامیک

 

جریان سیال و معادلات اساسی: خصوصیات جریان و مفاهیم سیستم و حجم کنترل –

روابط پایه ای در جریان سیالات مومنتم و انرژی

مکانیک سیالات

 

نمودارهای تعادلی – نمودار آهن و کربن – نمودار های سه جزیی – جوانه زنی و رشد در جامدات

خواص فیزیکی مواد

تئوری نابجایی ها و مکانیزم های مقاوم شدن

خواص مکانیکی مواد

الکترولیت ها و اثر متقابل یونی

الکتروشیمی و خوردگی

مرکز سطح، قضیه گلدن پایوس، دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی، اصطکاک ممان اینرسی، کار مجازی

مقاومت مصالح

ET, MT

تست های غیر مخرب

آزمون سوم (50% اول سرفصل)

مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول و دوم

آزمون چهارم (25% سوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

جبر خطی – هندسه تحلیلی – خم و رویه در فضا – توابع برداری توابع چند منظوره

ریاضی1و2

حل عمومی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی، مسائل اشتروم لیوویل، سری و انتگرال فوریه

معادلات دیفرانسیل

حل عمومی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی، مسائل اشترم لیوویل، سری و انتگرال فوریه

ریاضیات مهندسی

روابط ترمودینامیکی – رابطه کلدزیوس – کلد پیرون – روابط ماکسول – انرژی گیبس – فوگاسیته –

مقدمات مخلوط ها – مفاهیم خواص مولی جزئی – محاسبه خواص پارشیال

ترمودینامیک

 

تحلیل ابعادی و تشابه دینامیکی: اعداد بدون بعد و تئوری باکینگهام – اثر لزجت در جریان سیالات تلفات

و اختلاط پرانتل و لایه مرزی و قانون استوکس – جریانات تراکم پذیر و مفاهیم و عدد ماخ و سرعت صوت –

معادلات اساسی جریانات تراکم پذیر – جریان در شیپوره های همگرا و واگرا

 

مکانیک سیالات

 

عملیات حرارتی – انجماد – دیاگرام های سه جزیی

خواص فیزیکی مواد

خزش

خواص مکانیکی مواد

رفتار اسیدخا و بازها، تعادل یونی، خواص ترمودینامیکی، یون ها در محلول، هدایت الکترولیتی

الکتروشیمی و خوردگی

تنش محوری (تنش محوری – تنش برشی میانگین – تنش تماسی یا آهیدگی – تنش بر روی

سطوح مورب و اتصالات) کرنش و تغییر مکان محوری (کرنش مهندسی – کرنش واقعی –

تغییر مکان محوری – قانون هوک – مسائل نامعین – تنش حرارتی) – پیچش (تنش برشی و زاویه دوران

در مقاطع دایره ای و مقاطع جدار نازک باز و بسته – مسائل نامعین در پیچش – شفت های انتقال قدرت) –

خمش (تنش خمشی – رابطه گشتاور خمشی و شعاع انحناء – خمش غیر متقارن – تنش در مقاطع

تحت بار محوری با خروج از مرکز) – برش (تنش برشی – تنش برشی در مقاطع جدار نازک – مرکز برش)

 

 

مقاومت مصالح

 

 

 

UT

تست های غیر مخرب

آزمون پنجم (25% چهارم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

انتگرال چند گانه – میدان برداری

ریاضی1و2

سری ها و دستگاه های معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل

روش جواب سازی برای حل معادلات موج، گرما، پتانسیل – حل مسائل ناهمگن،

استفاده از تبدیلات لاپلاس و فوریه در حل مسائل

ریاضیات مهندسی

 

رابطه ی گیبس – دوهم – تعادلات فازی در مخلوط ها – سیکل های توانی و تبریدی – واکنش های شیمیایی

ترمودینامیک

جریان ایزونرمال در لوله های طویل، اختلاط سیالات و بسترهای پر شده و انتقال ذرات جامد توسط مایعات –

ابزار اندازه گیری سیال: پمپ و اثر کاوتاسیون، فن، کمپرسور و نچوری و اوریفنس

مکانیک سیالات

 

انواع استحاله های فازی – دیاگرام دو جزیی

خواص فیزیکی مواد

خستگی و شکست

خواص مکانیکی مواد

الکترودها و پیل های شیمیایی، تجزیه به روش الکتروشیمیایی

الکتروشیمی و خوردگی

تبدیل تنش (تعیین تنش نرمال و برش در صفحات ماربر یک نقطه – تنش های اصلی – جهات اصلی –

دایره موهر – تبدیل کرنش) – تغییر مکان تیرها (روش انتگرال – روش سوپرپوزیشن – مسائل نامعین در تیرها) –

روش انرژی (انرژی محوری – پیچشی و خمشی – تغییر مکان با استفاده از روش انرژی –

قضیه کاستوگلیانو و تغییر مکان حلقه ها) کمانش ستون ها (فرمول اولر)

 

مقاومت مصالح

 

 

RT

تست های غیر مخرب

آزمون ششم (50% دوم سرفصل)

مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله چهارم و پنجم

آزمون هفتم (جامع اول)

آزمون جامع اول: مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول تا ششم

آزمون هشتم (جامع دوم)

آزمون جامع دوم: مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول تا ششم

برچسب ها: کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی, کارشناسی ارشد ایمنی و بازرسی فنی, آزمون آزمایشی, بودجه بندی آزمون آزمایشی

logo-samandehi
cool hit counter
تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران میباشد.