سنجش تکمیلی امیرکبیر
Menu
از سال 1392 سنجش تکمیلی امیرکبیر تمام خدمات آموزشی خود را با برند سنجـش امیـرکبیـر ارائه مینماید.
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96-97 | منابع آزمون دکتری 96-97 | سنجش امیرکبیر
کانال تلگرام سنجش امیرکبیر و تخفیف های شگفت انگیز ساعتی و روانه

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مدیریت در سوانح طبیعی 1262

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مدیریت در سوانح طبیعی 1262

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مدیریت در سوانح طبیعی 1262

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مدیریت در سوانح طبیعی 1262

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مدیریت در سوانح طبیعی 1262
بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مدیریت در سوانح طبیعی 1262

 

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مدیریت در سوانح طبیعی کد 1262


جدول ذیل، بودجه بندی مباحث و سرفصل های آزمون آزمایشی رشته کارشناسی ارشد سراسری مدیریت در سوانح طبیعی کد 1262 را نشان می دهد

برای کنکور کارشناسی ارشد سراسری رشته مدیریت در سوانح طبیعی ، 8 مرحله آزمون آزمایشی برگزار می شود

مباحث بودجه بندی آزمون آزمایشی ارشد سراسری مدیریت در سوانح طبیعی

درس

آزمون اول (25% اول سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

تابع حد و پیوستگی – مشتق و کاربرد آن

ریاضی عمومی 1و2

معادلات دیفرانسیل مرتبه اول

معادلات دیفرانسیل

قضایای آنالیز ترکیبی – احتمالات مقدماتی – متغیر تصادفی

آمار و احتمالات

تنش و کرنش – قانون هوک – محاسبه تغییر شکل های محوری در سازه های معین –

تعیین عکس العمل های مجهول در سازه های نامعین محوری – مسایل نامعین استاتیکی

از لحاظ محوری – روابط همسازی – ضریب پوآسن – حالت تنش مسطح و کرنش مسطح –

مدول حجمی – تنش و کرنش برشی – آنالیز تنش و کرنش – دایره موهر برای تنش و کرنش –

تنش های اصلی و محوری اصلی – دایره موهر سه بعدی – کرنش های اصلی

 

 

مقاومت مصالح

 

 

تعیین پایداری سازه ها – معین و نامعین – تعیین درجه نامعین – خرپاهای دوبعدی و سه بعدی – تیرها –

قاب های دو بعدی و سه بعدی – شبکه ها – تحلیل تیرها و رسم دیاگرام برش و لنگر خمشی و نیروی محوری

در آنها – تعیین عکس العمل و تحلیل قاب های معین – تحلیل خرپاهای معین

 

تحلیل سازه(1)

 

بارندگي – روان آب

هیدرولوژی

مفاهیم و خواص سیالات ، لزجت سیالات نیوتنی وغیر نیوتنی،قانون لزجت نیوتن،

لزجت سینماتیک ،حرکت یک صفحه روی سیال، حرکت یک صفحه بین دو سیال،

سطح شیبدار،خواص سیالات،کشش سطحی و خاصیت مویینگی

 

هیدرولیک

 

تئوری های مدیریت و سازمان: وظایف مدیر – مهارت های مدیر – نقش های مدیر –

سطوح مدیریتی – تکامل اندیشه های مدیریت: قبل از کلاسیک –

کلاسیک – نئوکلاسیک – کمی – مدرن

 

مبانی سازمان و مدیریت

 

بلورشناسی ، کانی شناسی و انواع مهم کانیها ، سنگ شناسی و انواع مهم سنگ ها ،

ارزیابی حساسیت سنگها نسبت به فرسایش و رسوبزایی آنها

زمین شناسی

 

آزمون دوم (25% دوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

انتگرال و کاربرد آن – دنباله و سری – مختصات قطبی – اعداد مختلط – مقاطع مخروطی

ریاضی عمومی 1و2

معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم

معادلات دیفرانسیل

توزیع های احتمال – امید ریاضی – توابع مولد گشتاور – رگرسیون

آمار و احتمالات

خمش خالص – کرنش های خمش و تنش های خمشی – خمش عضوهایی که

از چند ماده ساخته شده – بارگذاری خارج از مرکز – هسته مقطع – خمش

خالص در صفحاتی که صفحه تقارن مقطع نیستند – بارگذاری عرض

 

مقاومت مصالح

 

محاسبه تغییر شکل ارتجاعی سازه ها شامل روش لنگر سطح – روش تیر مزدوج – مقدمه ای بر روش های

انرژی – انرژی موقتی شامل انرژی کرنش برای نیروی محوری – لنگر خمشی –

نیروی برش – لنگر پیچشی – بارگذاری برخورده – روش مستقیم انرژی

 

تحلیل سازه(1)

 

برآورد رواناب ، هيدروگراف

هیدرولوژی

استاتیک سیالات ، سیال ساکن،فشار،مانومتر،محاسبه نیروی وارد رسطوح تخت و مورب،

مرکز فشار،نیروی هیدروستاتیکی عمودی وارد به طرح افقی و عمودی،اجسام غوطه ور و شناور،

حرکت با شتاب خطی و یکنواخت، حرکت چرخشی سینماتیک سیالات،

میدان سرعت،جریان های یک دو وسه بعدی،خط جریان ،شتاب ذره جریان ،جریان یکنواخت و غیر یکنواخت ،

جریان ارام ومتلاطم،جریانات پایدارو ناپایدار،جریان چرخشی و غیر چرخشی،دبی جریان،معادلات پیوستگی ،

معادله اویلر ، معادله برنولی ، معادله مومنتم ،توان، انالیرز ابعادی و تشابه، اصل همگنی ابعادی،

ابعاد اصلی،ابعاد تشابه هیدرولیکی،تشابه دینامیکی،آنالیز ابعادی گروه های بی بعد مهم در مکانیک سیالات

 

 

 

هیدرولیک

 

 

 

برنامه ریزی: تصمیم گیری – سیستم – خلاقیت – نوآوری سازمانی دهی: متد سازمان –

ساختار سازمان – عوامل تأثیر گذار بر ساختارها – رهبری – قدرت

– ارتباط – کنترل – انگیزش

 

مبانی سازمان و مدیریت

 

ویژگیهای سنگ شناسی ، نیروهای درونی و بیرونی ، زمین شناسی ساختمانی و بررسی انواع تغییر شکلها

زمین شناسی

آزمون سوم (50% اول سرفصل)

مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول و دوم

آزمون چهارم (25% سوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

جبر خطی – هندسه تحلیلی – خم و رویه در فضا – توابع برداری توابع چند منظوره

ریاضی عمومی 1و2

تبدیلات لاپلاسی

معادلات دیفرانسیل

توزیع های شناخته شده (برنولی ، دو جمله ای، فوق هندسی، پواسن، نمایی، دوجمله ای منفی، هندسی، نرمال)

آمار و احتمالات

مخازن جدار نازک استوانه ای و کروی – پیچش شامل پیچش میله ای با سطح مقطع دایره ای – روابط تنش و

کرنش در آنها و محاسبه زاویه پیچش این مقاطع – تحلیل مسائل نامعین استاتیکی از لحاظ پیچش –

پیچش عضو هایی با مقطع مستطیل – پیچش لوله های جدار نازک

 

مقاومت مصالح

 

انرژی کرنشی – (تغییر شکل) انرژی تنش مکمل – قضایای اول و دوم کاستیگلیانو و

تعیین نیروی مجهول در سازه های نامعین با استفاده از کار مجازی –

قضیه بتی ماکسول – تحلیل سازه های نامعین با استفاده از کار مجازی

 

تحلیل سازه(1)

 

تبخير و تعرق ، هيدرومتري ، خصوصيات هيدروگراف ، حوزه آبريز

هیدرولوژی

جریان در لوله ها: جریان آرام و متلاطم،تغییرات فشار ، تغییرات تنش برشی ، تغییرات سرعت در یک لوله ،

معادله پوازی ، معادله دارسی ویزباخ،قانون بقای انرژی در لوله ها،ضرایب تصحیح انرژی،سیستم های

چند لوله ای،خط تراز هیدرولیکی و انرژی هیدرولیک کانال های روباز:طبقه بندی انواع جریان در لوله ها؛

جریان پایا وناپایا؛جریان یکنواخت و غیر یکنواخت،ویژگی هندسی مقاطع جریان،

توزیع سرعت و فشار در کانال،معادلت حاکم بر حرکت سیال در مجاری روباز

 

 

هیدرولیک

 

 

رفتار سازمان: یادگیری – ادراک – ارزش – نگرش – تعارض شخصیت – انواع – گروه –

فرهنگ سازمانی – استرس – تغییر سازمانی – عدالت سازمانی

مبانی سازمان و مدیریت

 

نقشه های زمین شناسی ، پدیده های زمین شناسی در عکسهای هوایی ، زمین شناسی ایران

زمین شناسی

آزمون پنجم (25% چهارم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

انتگرال چند گانه – میدان برداری

ریاضی عمومی 1و2

سری ها و دستگاه های معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل

توزیع های نمونه ای – فاصله اطمینان آزمون فرضیه

آمار و احتمالات

تعیین تنش های برش در تیرها – جریان برش – تنش های برش در عضو های جدار نازک –

برش عضو هایی که از چند ماده ساخته شده – خمش تیرهای نامتقارن در اثر برش عمودی و مرکز برش –

تنش های حاصل از بارگذاری مرکب شامل اثرات برش خمش – پیچشی و محوری –

پایداری ستون ها – تعیین بار بحرانی ستون ها با شرایط تکیه گاهی مختلف

 

مقاومت مصالح

 

 

روش شیب افت برای تحلیل سازه ها – درجه های آزادی در روش شیب افت – روش پخش لنگر –

خط تاثیر در سازه های معین و نامعین شامل خرپاها – تیرها و قابها –

سازه های متقارن و استفاده از تقارن دز سازه ها

 

تحلیل سازه(1)

 

هيدرولوژي آماري ، رسوب سنجي ، روند يابي سيل

هیدرولوژی

جریان یکنواخت در کانال های باز، معادله شزی معادله مانینگ،بهترین مقطع هیدرولیکی،

تعیین ضریب زبری ،زبری معادل و روش های محاسبه ان

اصل انرژی در کانال های روباز، معادله انرژی ،انرژی مخصوص،جریان بحرانی،تحلیل جریان ناشی

از برامدگی و تنگنای موضعی،جهش آبی،جریان های متغیر تدریجی، پروفیل های سطح آب،

 

هیدرولیک

 

 

مدیریت منابع انسانی: روش های تجزیه و تحلیل شغل – مشکلات تجزیه و تحلیل شغل –

مراحل کارمند یابی – انواع ارزیابی

مبانی سازمان و مدیریت

 

زمین شناسی ایران ، واحدهای مختلف چینه شناسی (زمان چینه شناسی ، سنگ چینه شناسی) ،

زونهای زمین شناسی ایران ، نظریه تکتونیک صفحه ای ، ایزوستازی ، پهنه بندی خطر زمین لرزه خیزی

ایران و لرزه شناسی ، محیط دریایی و دریاچه ای

 

زمین شناسی

 

آزمون ششم (50% دوم سرفصل)

مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله چهارم و پنجم

آزمون هفتم (جامع اول)

آزمون جامع اول: مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول تا ششم

آزمون هشتم (جامع دوم)

آزمون جامع دوم: مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول تا ششم

برچسب ها: کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی, آزمون آزمایشی, بودجه بندی آزمون آزمایشی

logo-samandehi
cool hit counter
تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران میباشد.